Meny Stäng

Ordningsföreskrifter SoBU

Sollentuna Båtsportunions (SoBU) uppläggningsplats i Tegelhagen
NYTTJANDERÄTT
– Endast medlemmar i SoBU anslutna båtklubbar äger utnyttja varvsområdet med bryggor och ramper enligt respektive klubbs regler, under tidsperioden 15 september – 15 juni.
IDENTIFIERING AV BÅT mm
– Alla båtar eller båthus samt parkerade båttrailers skall vara försedda med båtklubb- och
medlemsnummer, väl synligt från brandgata. Pallnings- och täckningsmaterial som förvaras inom området skall vara märkt enligt respektive klubbs regler.
TORRSÄTTNING OCH SJÖSÄTTNING
– Torr- och sjösättning skall ske enligt respektive klubbs regler.
– Båtägare får inte på eget bevåg torr- eller sjösätta sin båt utan att överenskommelse därom träffats med ansvarig inom klubben.
– För att torr- och sjösättning skall fungera är förtöjning vid bryggorna vid ramperna inte tillåten.
– I samband med torr- och sjösättning får istället bryggan längs stranden mellan ramperna användas för tillfällig förtöjning med akterankare. Längre förtöjning vid denna brygga är inte tillåten.
OMRÅDESORDNING
– Det åligger varje båtägare att ha fullgott material för båtens uppläggning, såsom bockar, vaggor, stöttor och pallningsvirke. Ansvarig inom klubben kan neka torrsättning om brister föreligger.
– Båtägare är skyldig att hålla god ordning och städat omkring sin båt.
– Efter avslutad säsong är städning av respektive område obligatoriskt. Städningen organiseras av respektive klubb.
– Pallnings- och täckningsmaterial får inom området förvaras på plats som klubben anvisar.
EL
– Starkström (230V) får endast användas då båtägaren befinner sig vid båten, med undantag för underhållsladdning av batteri och liknande förbrukning mindre än 100W. Detta innebär att elkaminer, kupévärmare etc. inte får lämnas utan tillsyn.
– All el-utrustning skal vara av godkänd typ, god kvalité och avsedd för utomhusbruk.
– SoBU:s styrelse, eller av den utsedd, förbehåller sig rätten att kontrollera el-utrustning. Vid upptäckt av uppenbart bristfälligt material eller anordningar som kan förorsaka brand eller personskada kommer anläggning omedelbart att urkopplas, varefter klubbens styrelse meddelas. Sistnämnda rättighet tillkommer även tjänstgörande vakt som då avrapporterar åtgärden i vaktrapporten.
MILJÖ
– Alla är, enligt miljölagen, skyldiga att se till att miljöfarligt avfall inte hamnar i vår natur. Brott mot lagen är straffbart.
– Endast godkända hårda båtbottenfärger får användas eller också skall båtbotten vara omålad.
Bottenfärger av mjuk (blödande) typ skall gradvis fasas ut utan onödigt dröjsmål.
– Var och en har därför ansvar för att miljöfarligt avfall bortforslas till den speciella miljöstation
som finns i den gemensamma ekonomibyggnaden.
– Miljöfarligt är Oljor, Bensin, Diesel, Bränsle/oljefilter, Glykol, Lösningsmedel, Färg, Batterier
– Sortering skall ske enligt uppsatta instruktioner.
ÖVRIGT AVFALL
– Övrigt avfall från varvsverksamheten får kastas i container som vid torr-och sjösättning är placerad inom varvsområdet.
– Avfall som inte kommer från varvsverksamheten får under inga omständigheter kastas i containern.
VAKTPLIKT
– Alla som har båt upplagd inom området är skyldiga att fullgöra vakttjänst som arrangeras av
respektive klubb. Ej fullgjord vakttjänst regleras enligt klubbens regler.
– Vid vakttjänstgöring skall SoBU:s utfärdade vaktinstruktion följas.
PASSAGE TILL VARVSOMRÅDET
– Grindar till området ska alltid hållas låsta. Den som passerar är ansvarig för att grindar låses efter passage. Detta gäller såväl grindarna längs västra staketet som grindarna mot vattnet.
KLUBBARNAS EGNA REGLER
– Klubbarna ger ut egna föreskrifter som kompletterar SBU:s ordningsregler. Dessa föreskrifter skall naturligtvis också följas.
FASTSTÄLLANDE
– Dessa ordningsregler har fastställts genom styrelsebeslut i Sollentuna Båtsportunion 2012-01-23.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.  Lär dig mer