Varvet

Varvet ligger vid Tegelhagen (59°24,7’N, 17°59,4’E) invid Edsviken, se även kartan nedan. Uppläggningsområdet är inhägnat och belyst. Passage in och ut från området sker genom ett antal grindar, vilka normalt hålls låsta. Inom området finns vatten, el och depå för miljöfarligt avfall.

Fyra klubbar läger upp båtar på området. ESS finns i NÖ delen av området, EBK (Edsbergs Båtklubb) i SÖ delen, SBK (Sollentuna Båtklubb) i SV delen och TBK (Turebergs Båtklubb) i NV delen. Nygamla bryggan nedanför f.d. mobilkranskajen är avsedd att användas för stävförtöjning med akterankare i samband med sjösättning och upptagning. Se bilder.

På den södra pontonbryggan har ESS en mastlyftkran (se bilden nedan), för att underlätta hanteringen av båtens mast i samband med torr- och sjösättning. Talja finns förvarad i vaktstugan. Mastkranen för på- och avmastning är belägen utanför broarna vid Stocksund.
Se vidare under MASTKRAN
Inom uppläggningsområdet har ESS medlemmar tillgång till ett mastskjul. Transport av masterna mellan bryggan och mastskjulet kan ske med klubbens mastvagn, vilken normalt förvaras i mastskjulet. Masten skall vara tydligt uppmärkt med namn och telefonnummer. Tillgången till mastvagnen och mastlyftkranen medför att de flesta master kan hanteras av två personer.

Mått och vikt
Högsta tillåtna mått och vikt för båtar på ESS varvsområde är:
Längd: 12m
Bredd: 4m
Djup: 2,1m
Vikt 8 ton.
Överstiger båtens mått någon av dessa gränser måste varvschefens godkännande inhämtas.

Grindarna
Det förekommer alldeles för ofta att grinden vid huvudinfarten från Edsviksvägen ställs öppen under dagar när det är förhållandevis mycket trafik. Grinden skall låsas efter varje in- och utpassage.
Grindarna mot vattnet skall också hållas låsta så snart inte sjösättning eller upptagning pågår.