Säkerhetspolicy

Denna säkerhetspolicy har till uppgift att på ett tillgängligt sätt klargöra Sollentuna
Båtsportunions (SBU´s) åtagande avseende säkerhet inför de ingående båtklubbarnas
medlemmar. Försäkringsskydd och dylika åtaganden behandlas inte i denna skrift.
SBU är ett samarbetsorgan mellan båtklubbar Sollentuna för vinteruppläggning av båtar
på uppläggingsplatsen i Tegelhagen. Alla kostnader i samband med detta finansieras av
båtklubbarna och därmed dess medlemmar som erlägger en varvsavgift per säsong.
SBU ansvarar via anslag från klubbarna för drifts-, underhålls- och skadekostnader på de
anläggningar och den utrustning som förvaltas av SBU. Exempel är byggnader, staket,
lås, el, vatten, belysning samt vård av området. SBU administrerar också drift och
underhåll av de båda slamkrypare som samägs av ESS, SBK och TBK. SBU
tillhandahåller endast garageplats för den slamkrypare som ägs av EBK. För att skydda
anläggningar och utrustning från skadegörelse och brott har det beslutats att området skall
vara inhägnat, låst och upplyst med strålkastare. Under uppläggningssäsongen är skyddet
förstärkt med vaktgång som främst är till för att motverka brott och skadegörelse på
upplagda båtar. Vaktgångens tider, rutiner och fördelning mellan klubbarna överenskoms
mellan klubbarnas representanter. Det fysiska skyddet med staket, lås och belysning
förstärker dessutom skyddet för de upplagda båtarna.
All vinteruppläggning sker på den enskilde båtägarens ”egen risk”. SBU eller
båtklubbarna tar inte något ansvar för eventuella stölder eller skadegörelse som enskilda
medlemmar drabbas av. Det åligger därför varje båtägare att göra sitt yttersta för att
avlägsna värdefull och stöldbegärlig utrustning från sin båt. Det åligger dessutom varje
båtägare att hålla sin båt försäkrad även när den ligger på uppläggningsplatsen.
Denna policy uppdateras när behov av detta föreligger, efter beslut i styrelsen.
Denna policy har antagits genom styrelsebeslut 2011-06-07.